logo studio su
recent projects
news
portfolioรับทำหุ่นจำลอง(Model)เพื่อการนำเสนอลูกค้า และนำเสนอโครงการส่งอาจารย์วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
หรืองานทุกประเภท ผลงานถูกต้องตามแบบ สวยงาม ประณีต แข็งเเรง คงทน ใช้วัสดุคุณภาพ ตรงเวลา 
ราคาไม่แพง  โดยช่างผู้ชำนาญ และประสบการณ์ด้านศิลปะและการออกแบบ
Tel:081-4053624, 085-5140416